Algemene- en annuleringsvoorwaarden

Algemene- en annuleringsvoorwaarden Academy

Algemeen

 • De inschrijving is pas geldig na betaling van de factuur.
 • Al onze facturen zijn contant betaalbaar voor de start van de opleiding.
 • Er wordt geen korting voor contant toegestaan.
 • Het gebruik van KMO-portefeuille ontslaat de cursist niet van tijdige betaling van de factuur. 
 • KMO-portefeuille kan worden aangewend of terugbetaald onder de voorwaarden, vermeld op www.kmoportefeuille.be
 • Attesten worden pas afgeleverd na betaling factuur.
 • De inschrijver is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van ORA Academy, indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur.
 • ORA Academy kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schadegevallen voor, tijdens en na de opleiding.
 • GDPR: alle persoonsgegevens worden digitaal verwerkt en door ORA Academy en haar dienstverleners aangewend voor administratieve en commerciële doeleinden.
 • Geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

Annuleren door klant

 • Indien je wenst te annuleren, verwittig ons dan schriftelijk of per e-mail t.a.v. de contactpersoon die vermeld staat op de bevestigingsmail, minstens 7 dagen voor de aanvang van de opleiding.
 • Nadien blijft er inschrijvingsgeld verschuldigd:
  - Vanaf 2 weken voor de voorziene datum: 70% van de opleidingskost verschuldigd
  - vanaf 1 week of minder voor de voorziene datum: 100% van de opleidingskost verschuldigd
   
 • De deelnemer kan zich kosteloos laten vervangen, in dezelfde opleiding en voor aanvang, door een andere deelnemer.

Annuleren door ORA Academy

 • ORA Academy heeft het recht om een geplande opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. 
  In dat geval hebben de reeds ingeschreven deelnemers het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld volledig terugbetaald.
 • Indien een docent door overmacht (ziekte, …) een sessie niet kan verzorgen, word je hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en wordt er gezamenlijk naar een nieuwe datum gezocht die voor alle partijen aanvaardbaar is.
 • ORA Academy behoudt zich er toe de opleiding te annuleren indien er niet genoeg inschrijvingen zijn.
  Je ontvangt min. 1 week voor de start van de opleiding een bevestigingsmail (met alle praktische afspraken) of een voorstel voor een nieuwe datum.

Algemene voorwaarden INFRA

 • Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Interesten en boeten wegens laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.
 • Er wordt geen korting voor contant toegestaan.
 • Bij een laattijdige betaling wordt een boete van 10% op het factuurbedrag toegepast, met een minimum van 50€. Bij uitblijven van betaling heeft ORA INFRA het recht de samenwerking onmiddellijk te staken.
 • In geval van gerechtelijke invordering zijn alle gerechtskosten, inclusief de rechtsplegingsvergoeding, ten laste van de debiteur.
 • Geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Gent (AFDELING IEPER, GROTE MARKT, 10, 8900 IEPER)
 • ORA INFRA gaat een middelenverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis (het bereikte resultaat is ten allen tijde afhankelijk van de medewerking/inzet van de mensen van de opdrachtgever).
 • De medewerker van ORA INFRA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de tekortkomingen die hij niet heeft gezien tijdens zijn bezoek of waarover hij niet werd geïnformeerd, noch voor de eventuele gevolgen daarvan.
Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

We nemen je privacy ernstig. Lees onze policy.